Butlletí porcí núm. 31

Índex

ACCIÓ SINDICAL

Demanen que el decret d’ordenació d’explotacions ramaderes de la Generalitat no limiti l’ampliació de granges existents

Joana Rull / Maria Carreras
Unió de Pagesos va presentar, el 24 de maig, diverses consideracions a l’esborrany del decret d’ordenació ramadera que està redactant el Departament d’Agricultura. Pel que fa el sector porcí, les dues principals consideracions van dirigides a eliminar prohibicions d’ampliació de granges existents, i a protegir les granges de mares de possibles riscos sanitaris

D’entre les esmenes que el sector porcí d’Unió de Pagesos va lliurar a l’esborrany de decret d’ordenació ramadera destaca la que demana que s’anul·li la prohibició de no ampliar la capacitat ni la superfície de les granges existents que es trobin a una distància inferior a la que contempla l’annex que el mateix Departament adjunta (vegeu taula). El sindicat argumenta que en determinades zones d’alta densitat ramadera o, al contrari, de molt baixa densitat, seria necessari que la comissió de registre d’explotacions ramaderes valorés casos concrets. “Considerem que les granges existents s’han de poder dimensionar, de manera raonable, per ser viables”, considera el responsable nacional del sector Porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri. I afegeix: “Aquest punt de l’esborrany de decret és més restrictiu que la normativa sectorial perquè estableix que per calcular les distàncies s’ha de fer desdel perímetre de la granja i no des del centre com es feia fins ara”.

En l’esborrany (i segons el Reial Decret) en el primer grup també estaven incloses les granges del grup I, i hi ha un nou apartat de distàncies, les granges de mares

Pel que fa a les disposicions que tenen per objectiu protegir les granges de mares de possibles riscs epidemiològics, el sector porcí del sindicat proposa un seguit d’actuacions: en primer lloc, que es limiti a dos orígens com a màxim, l’entrada de garrins en explotacions d’engreix quan es trobina menys de 1.000 metres d’una granja de mares; en segon lloc, insta a l’administració a establir un protocol d’alertes sanitàries quan es diagnostiquin malalties d’alta transmissibilitat per minimitzar els possibles riscos de transmissió a mares; també, suggereix que cal limitar la construcció de qualsevol granja nova de porcí i/o punts de possible risc epidemològic a 2.000 metres de les granges de mares existents, i, per acabar, el sindicat demana que les granges existents properes a granges de mares s’autoritzin com a centres de quarantena, vinculats únicament a la granja de mares propera. “Des del sector creiem que en aquests moments hi ha un increment de les granges d’engreix, i entenem que no podem tenir un desequilibri entre les places d’engreix i la producció de garrins; per tant, considerem que hem de vetllar per les granges de mares existents”, conclou Saltiveri. “Els temes sanitaris poden suposar un impacte econòmic molt fort per a una granja, fins i tot en cas de problemes, pot implicar que el ramader hagi d’acabar plegant”, afegeix.

En aquest mateix sentit, el sector porcí d’Unió de Pagesos també va fer constar en les consideracions la necessitat de legalitzar els centres exitents on es concentren les verres abans d’anar a l’escorxador, sempre respectant els 2.000 metres de distància respecte de les granges de mares i de les explotacions del grup especial, i també deixant una distància prudencial en quant a les granges d’engreix. D’aquesta manera, el sindicat argumenta que milloraria la prevenció de malalties ja que actualment per recollir verres que van a l’escorxadror, les verres passen d’un camió petit a un de més gran que prové d’altres granges, sovint al voltant de bàscules de pesatge per les quals han circulat diversos vehicles sense massa precaució en termes sanitaris. Per aquest motiu, Unió de Pagesos considera que és millor autoritzar punts existents amb diferents corrals i amb sistemes de neteja i desinfecció que ja s’estan utilitzant però que no es poden legalitzar per una qüestió de distàncies.

Els representants del Departament d’Agricultura a la Taula Sectorial van donar la raó al sindicat i el van emplaçar a reunir-se amb la Secretaria General per tractar la qüestió.

 

I LA LLEI D’INTEGRACIÓ? • Un altre aspecte molt important que el sector porcí esmena de l’esborrany de decret és el fet que aquest obvia la Llei de contractes d’integració del 2005. Així, Unió de Pagesos demana que que s’inclogui aquesta Llei al decret i que diferenciï entre les obligacions del titular de l’explotació i les obligacions  del propietari dels animals per determinar les responsabilitats de cadascun. “L’Administració ha de fer complir la Llei de contractes d’integració perquè els integradors passen: en porcí, els contractes brillen per la seva absència i els d’aviram amb prou feines inclouen els dictats de la Llei”, reclama el responsable nacional d’Integració d’Unió de Pagesos, Joan Serra.

Unió de Pagesos també fa una consideració respecte el biogàs, i demana que s’inclogui un nou punt que estableixi que les plantes de biogàs i secatge de purins amb cogeneració existents s’autoritzin pel tractament de destrucció de cadàvers. El sector va demanar que per a aquelles plantes existents i que es podrien adaptar en aquest tractament de destrucció de cadàvers no sigui necessari el requisit d’estar situat a un quilòmetre com a mínim de distància de qualsevol granja. “Considerem que les plantes de biogàs i de secatge de purins poden fer un tractament tèrmic, per exemple la hidròlisi, perquè després es pugui fer servir d’adob i no hi hagi cap risc de cap tipus”, assenyala el responsable sindical del sector Porcí.

En aquests moments, l’esborrany del decret d’ordenació ramadera esta pendent d’exposició pública; serà en aquest moment quan les entitats del sector podran tornar a presentar observacions.

 

El sector porcí proposa un ajut directe per a la recollida i destrucció de cadàvers en lloc de l’assegurança

En la reunió de la Comissió de Seguiment de Cadàvers, el 6 de juny, el sector Porcí d’Unió de Pagesos va traslladar al director general d’Agricultura, Miquel Molins, la necessitat de treure de la línia d’assegurances agràries la recollida i destrucció de cadàvers i treballar perquè es destinin els mateixos imports, tant del Departament com del Ministeri d’Agricultura, per a un ajut directe que subvencioni el servei

Exemple de la mateixa pòlissa per a l'any passat i per a aquest any. Es pot comprovar que l'increment del cost de l'assegurança és notable

L’assegurança agrària de recollida i gestió de cadàvers és la que pateix més la retallada de les subvencions per part de l’Estat i la Generalitat; per exemple, en el cas del porcí, es pot encarir entre un 300 % i un 700 % . El 6 de juny, en el marc de la Comissió de seguiment de cadàvers els sindicalistes van desestimar, per considerar-la insuficient, la proposta de la conselleria que es va mostrar disposada a subvencionar un màxim d’un 20% del cost total de l’assegurança. Davant d’aquesta mesura que el sindicat considera insuficient, el sector es va reafirmar en la seva proposta, acordada entre tots els sector ramaders del sindicat en una intersectorial el 29 de maig, de substituir l’assegurança per un ajut directe que subvencioni el servei de recollida i gestió dels cadàvers al qual, tant el Ministeri com el Departament d’Agricultura, haurien de destinar-hi els mateixos imports que fins ara. Molins es va comprometre a estudiar-la i donar una resposta en els propers dies.

TRES VIES PER ABARATIR L’ASSEGURANÇA • El responsable nacional del Porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, creu que el cost actual de l’assegurança es pot optimitzar per tres vies: en primer lloc, reduir els costos que actualment fa pagar Agroseguro per gestionar l’assegurança, que suposa entre un 20 % i un 30 % del cost total de la pòlissa; en segon lloc, afavorir la competència entre les empreses que realitzen el servei, en lloc de limitar aquesta tasca a dues empreses, com passa ara. “Demanem que s’obri el servei a d’altres empreses perquè la lliure competència incentivi una baixada dels preus”, argumenta Saltiveri. Per acabar, el sindicalista també creu que s’hauria de millorar l’eficiència de la recollida: “Ara és ineficient perquè el fet que tots paguem el mateix per quilo obliga l’empresa de recollida a desplaçar-se sovint a les granges per recollir pocs quilos; per tant, fer pagar en funció de la freqüència de recollida podria abaratir el servei”.

MESURA PROVISIONAL • Mentre no donin fruit els treballs que està endegant Unió de Pagesos per aconseguir un acord de millora de l’assegurança o bé que aquesta es gestioni com un ajut directe, el mateix sindicat ha aconseguit un acord amb les empreses que ofereixen aquest servei a Catalunya —Echevarría i Secanim (Sereca-Bio  / Grefacsa)— segons el qual aquestes empreses es comprometen a mantenir el preu que tenen pactat amb Agroseguro depenent de la zona. “Es tracta d’un acord verbal amb el sindicat, per tant, el ramader ha de tenir en compte que si pacta directament amb les empreses no hi haurà subvenció per al servei“, apunta Saltiveri. Aquesta, però, només és una mesura transitòria per a aquest juny a la qual només s’hi poden acollir aquells ramaders que hagin de renovar les pòlisses aquest mes. “Els ramaders han de valorar l’opció de renovar la pòlissa o bé l’opció de gestionar el servei directament amb les empreses que realitzen el servei“, afegeix el responsable sindicat del sector Porcí.

AVANÇAR DINERS • El sindicat també va denunciar que el Departament encara no hagi publicat l’Ordre que regula les subvencions de les assegurances, tot i que, per exemple en el cas de la de recollida de cadàvers, l’1 de juny van començar-ne les renovacions. Això, significa que, a més, el ramader ha d’avançar els diners del   Departament.

 

El Departament d’Agricultura alerta que intensificarà les inspeccions per comprovar l’adaptació a la normativa de benestar animal

Després de més de mig any de l’entrada en vigor de la nova normativa europea de benestar animal, el Departament d’Agricultura va informar al sector Porcí d’Unió de Pagesos que intensificaria les inspeccions i que suspendria l’activitat de l’explotació en els casos que detectés que no es compleix la normativa

L'ACSA va informar que de les 1.100 explotacions porcines reproductores, un 98% estaven adaptades a la nova normativa europea de benestar animal

En el marc de la reunió de la comissió de seguiment de la seguretat del porcí, el 14 de juny, convocada per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària [ACSA], es va informar que s’havien realitzat inspeccions per comprovar el compliment de la nova normativa europea de benestar animal a un 98% de les explotacions de reproductores de Catalunya (d’un cens d’unes 1.100 explotacions).

Uns dies abans, el subdirector general de Ramaderia del Departament d’Agricultura, Joaquim Xifra, va informar al sector Porcí d’Unió de Pagesos que la conselleria havia près la determinació d’intensificar les inspeccions i les sancions per a les explotacions no adaptades a la normativa, que implicaran la suspensió temporal de l’activitat de l’explotació porcina.

En el supòsit que el ramader rebi una resolució de la conselleria que dicta la suspensió de l’activitat, el Departament li atorgarà un mes perquè el titular sacrifiqui les truges o les traslladi a d’altres explotacions que sí que compleixen la normativa. En conseqüència, fins que no s’acrediti el compliment de la normativa es prohibeix al ramader: l’entrada d’animals i material genètic; la sortida d’animals a menys que vagin a l’escorxador o a una altra explotació que sí que estigui adaptada; tant la inseminació artificial com la munta natural, i per acabar, també es prohibeix l’ús de documentació sanitària de trasllat (que s’haurà d’entregar a l’oficina comarcal del Departament) i l’emissió telemàtica de certificats sanitaris de moviments, en el cas dels ramaders que utilitzin la gestió telemàtica.

Si en el termini d’un mes el ramader no ha efectuat la sortida dels animals de l’explotació o incompleix alguna de les mesures sancionadores, el Departament va avisar que imposaria multes de 6.000 euros i, en el cas que persisteixi  l’incompliment d’algun requeriment, imposaria multes successives de fins a 6.000 euros fins al compliment total d’aquesta obligació.

En el cas que el ramader rebi la resolució de la conselleria que dicta la suspensió de l’activitat, el sindicat recomana que es posi en contacte amb l’empresa de serveis del sindicat, Agroxarxa, o bé amb un advocat particular que l’ajudi  a formular esmenes al recurs, si així ho considera oportú.

 

S’aprova la prova pilot per posar en funcionament la base de dades del SIPCAP a tres escorxadors

A la reunió del 14 de maig de la Comissió Gestora del Sistema d’Identificació, Pesatge i Classificació de Canals Porcines [SIPCAP] es va aprovar tirar endavant la prova pilot que ha de servir per posar en marxa la base dades que ha de permetre la implantació d’aquest sistema, com preveu el Decret 85/2010

Foto: ACSA

La Comissió va acordar encarregar la prova pilot a l’empresa catalana Nuna Solutions. “La prova, que es durà terme conjuntament amb el Departament, durarà dos mesos i es farà en tres escorxadors que tenen tres sistemes de classificació i pesatge diferents per extreure millors conclusions sobre els pros i els contres”, explica el responsable del sector Porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.

Sobre el funcionament de la base de dades, en el marc de la reunió de la Comissió Gestora es va debatre el moment en què s’havien de recollir les dades. Així, el sector productor va defensar que calia prendre les dades al mateix lloc on hi ha les bàscules i el sistema de classificació, mentre que els representants dels escorxadors van manifestar que els resultaria més fàcil proporcionar les dades al llarg del dia. Saltiveri argumenta el posicionament del sector productor: “Tots els països que disposen de sistemes informatitzats de dades com el que volem implantar aquí agafen les dades al punt on es generen, ja que així s’assegura una major transparència”.

Els tres escorxadors on es durà a terme la prova pilot són: l’escorxador d’Avinyó (Bages), Le Porc Gourmet, de Santa Eugènia de Berga (Osona), i l’escorxador Mafriges, de Sant Vicenç de Torelló (Osona).

 

La sectorial nacional del Porcí d’Unió de Pagesos renova l’executiva i escull el responsable sindical nacional del sector

La sectorial nacional del sector Porcí d’Unió de Pagesos, que es va reunir el 17 de maig a Cervera (Segarra), va reelegir en Rossend Saltiveri, d’Ivars d’Urgell (Urgell)com a responsable nacional del sector. També va escollir els següents membres de l’Executiva: Joan Jujol, de Sant Pere Pescador (Alt Empordà), Eduard Cau, de Puiggròs (Garrigues), Miquel Àngel Vilanova, de Gàrzola (Noguera), Josep Sala, de Sant Guim de Freixenet (Segarra) i Montserrat Segarra, de Bràfim (Alt Camp).

Rossend Saltiveri va ser reelgit per la sectorial nacional del Porcí d'Unió de Pagesos com a responsable sindical del sector. Foto: Hermínia Sirvent / Arxiu

A més, la sectorial nacional també va aprovar el pla de treball i el pressupost per al sector Porcí d’Unió de Pagesos per al 2013.

Per acabar, es va aprofitar la trobada per debatre dos temes importants per al sector. En primer lloc, l’esborrany del decret d’ordenació ramadera que està preparant el Departament d’Agricultura. I en segon lloc, l’assegurança per a la recollida i destrucció d’animals morts a l’explotació, davant de la retallada d’un 18,6% de la subvenció del Ministeri per a la contractació de les assegurances agràries.

 

LEGISLACIÓ

Condicions per a l’assegurança per a la retirada i destrucció de cadàvers no bovins
Ordre AAA/924/2013, del 16 de maig, per la qual es defineixen les explotacions de bestiar assegurables i les seves condicions tècniques mínimes d’explotació, l’àmbit d’aplicació, el període de garantia, les dates de subscripció i el valor unitari dels animals en relació amb l’assegurança per a la cobertura de les despeses derivades de la retirada i destrucció d’animals no bovins morts a l’explotació, compresa al Pla 2013 d’assegurances agràries combinades (BOE núm. 126, 27/05/13).

S’estableix un nou termini per sol·licitar subvencions destinades a les ADS
Ordre AAA/976/2013, del 30 de maig, per la qual s’estableix un nou termini, l’any 2013, per a la presentació de sol·licituds de les subvencions estatals destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes, i al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règims extensius (BOE núm. 131, 01/06/13).

Modificació de la Llei que vetlla per a la cura dels animals
Llei 6/2013, de l’11 de juny, de modificació de la Llei 32/2007, del 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici (BOE núm. 140, 12/06/13).

Utilització de llots de depuració en el sector agrari
Ordre AAA/1072/2013, del 7 de juny, sobre la utilització de llots de depuració en el sector agrari (BOE núm. 142, 14/06/13).

Es despleguen les mesures preventives contra els incendis relatives a l’activitat agrària
Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola (DOGC núm. 6389, 04/06/13). Aquesta Ordre disposa que, entre el 15 de juny i el 15 d’agost, en cas que s’activi el nivell 3 del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d’incendis forestals de Catalunya, de les 14h a les 17h per realitzar les tasques agrícoles en què s’utilitzi maquinària tipus recol·lectora, embaladora o picadora de palla acoblada al tractor s’han d’adoptar les mesures següents: disposar de quatre mitjans d’extinció per intentar controlar el possible conat de l’incendi que es pugui originar (un extindor d’escuma, una motxilla i dos aparells més, siguin motxilles o extintors); disposar d’una emissora de banda de 80 MHz, i haver comunicat a la sala central del cos d’agents rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles. En cas d’utilitzar la picadora de palla acoblada al tractor, la franja horària en la qual són obligatòries aquestes mesures s’amplia de 10 a 20 hores. Els agents rurals podran aturar aquesta maquinària en cas d’incompliment d’aquestes mesures. L’Ordre també estableix un seguit de recomanacions per als agricultors, entre d’altres: mantenir en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment la maquinària agrícola, disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals; reduir la velocitat d’avanç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall; o, un cop el camp estigui recol·lectat, fer un perímetre llaurat al seu voltant quan el camp estigui proper a edificacions i àrees forestals.

 

recursos

Enquesta de sacrifici de bestiar en escorxadors. Departament d’Agricultura. Març del 2013. Actualització del 6 de juny del 2013

Com analitza el Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura, les dades provisionals de sacrifici de bestiar durant el primer trimestre de l’any mostren, en relació amb el mateix període de l’any anterior, un augment de la producció de carn de boví (+3 %) i porcí (+2,1 %), i disminució de la carn de cabrum (-27 %), conills (-11,3 %), aus (-9,3 %) i oví (-7,3 %).

Informe d’exportacions de la indústria d’alimentació i begudes 2012. Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas [FIAB]. Abril del 2013, 62 pàgs.
Com cada any, la FIAB elabora l’informe que desxifra l’estat de les exportacions. Entre altres dades interessants, recull que el 2012 les exportacions espanyoles van créixer un 9,4 %. També  informa que la carn de porcí ocupa el primer lloc en el rànquing de productes més exportats.

Informe del Pla d’Investigació de Residus de Catalunya. Any 2012
El 85,80% de les mostres analitzades corresponen a animals d’abastament (espècies porcina, bovina èquids i petits remugants). No s’han programat ni analitzat mostres de caça de cria per manca de sacrifici a Catalunya, ni mostres d’aqüicultura, llet ni mel atès que s’han recollit en l’àmbit de la producció primària. El nivell de conformitat és molt alt, del 99,88%, i s’han detectat resultats no conformes en 15 mostres de les 12.117 investigades, amb un percentatge de positivitat del 0,12%. Els grups i les substàncies detectades són: inhibidors (doxiciclina, enrofloxacina, marbofloxacina, tilosina en múscul de porcí i clortetraciclina i sulfadiazina en múscul d’oví), cloramfenicol (substància prohibida), i metalls pesants (cadmi en ronyó de porcí). Els percentatges de positivitat dels grups de substàncies (mostres positives sobre el total de mostres analitzades del grup) ha estat inferior a l’1% en tots els grups de substàncies, i són els contaminants ambientals, els metalls pesants, els que tenen un percentatge de positivitat més alt amb un 0,91% (3/328). La resta de grups positius tenen un percentatge de positivitat del 0,29% d’inhibidors (11/3852) i 0,14% de cloramfenicol (1/696).

Informe anual 2012. A-1. Anàlisi d’estructura: evolució en l’espai i el temps. Observatori del Porcí.
Catalunya té el 28% del cens porcí espanyol i la província de Lleida concentra el 54% del cens català. Catalunya continua essent capdavantera en la producció de carn de porc, amb 1.476.839 tones sobre el total produït a Espanya, 3.515.445 tones. Aquest any 2012, el cens porcí català ha sofert un descens del 2,15% respecte de 2011, però la producció de carn ha augmentat un 4,13%.

Informe anual 2012. A-6. Informe de consum. Observatori del Porcí
A Catalunya, la carn més consumida és la de pollastre (15,18 kg/càpita i any), seguida de la de porc, que s’ha mantingut estable respecte de l’any anterior i s’ha situat en 11,72 kg/càpita i any. La despesa de carn de totes les espècies ha disminuït entre els anys 2011 i 2012, però la carn de porc és la que té major despesa per càpita amb 69,99 €/any. D’altra banda, el consum dels productes derivats del porc ha augmentat, sobretot la cansalada, el llard i el pernil salat.

 

RECUll de premsa

Estrès, ‘dany col·lateral’ del benestar animal en el porc
El Segre. A. Batlle, Lleida (Segrià). 3 de maig del 2013

Seminari sobre la implementació de la reducció del nitrogen a les dietes de porcí
Sala de premsa del Govern. 17 de juny del 2013

El Departament d’Agricultura i Mercolleida treballen per internacionalitzar el sector porcí català
Sala de premsa del Govern. 14 de juny del 2013