Butlletí Porcí

Juliol del 2011

Núm. 27

index

 
 
benestar animal

La nova normativa de benestar animal obliga a augmentar la superfície per conservar el mateix nombre de caps de bestiar  Foto: Hermínia Sirvent

El sector celebra que el Ministeri elabori un full de ruta per a l'adaptació a la nova normativa de benestar animal

Trini Palou / Maria Carreras

El sector Porcí d'Unió de Pagesos veu amb bons ulls la proposta que el Ministeri d'Agricultura va fer a principi de juliol. Considera, però, que tenint en compte el balanç negatiu del sector, les ajudes econòmiques per a l'adaptació són insuficients. A més,  remarca que el full de ruta no parteix d'un diagnòstic, ni contempla mesures per empendre amb els ajuntaments

A principi de juliol, el Ministeri d'Agricultura [MARM] i les comunitats autònomes van concloure les tasques premiliars per a l'elaboració de l'anomenat "Full de Ruta per a l'adaptació del sector porcí a la normativa sobre benestar". L'objectiu d'aquest document és facilitar als ramaders l'adaptació a la nova normativa europea que entrarà en vigor l'1 de gener del 2013, en vista a les dificultats que pot trobar el sector davant de la imminent adaptació, i amb l'objectiu de coordinar les mesures necessàries per impulsar l'adaptació de les granges i poder-ne fer el seguiment corresponent. El sector porcí d'Unió de Pagesos celebra aquesta iniciativa perquè considera que és indispensable per conèixer l'estat i el punt de partida de les diverses explotacions i, posteriorment, per poder avaluar la magnitud de la feina per adaptar-se i poder posar fil a l'agulla a aquest important repte que han d'afrontar les explotacions porcines. De totes maneres, el sector Porcí del sindicat considera que serà complicat afrontar l'adaptació ja que les ajudes econòmiques que es preveuen són del tot insuficients. A més, aquest fet s'agrueja si es té en compte el balanç negatiu de resultats que està afrontant l'activitat porcina. Per altra banda, també considera fonamental que la Interprofessional s'ocupi de la comunicació i la difusió per aconseguir prestigiar el sector, una consideració de la qual no gaudeix en massa ocasions.

Mesures

El full de ruta del Ministeri inclou diverses mesures, que podem classificar en els següents  cinc grups segons el seu àmbit.

1. Mesures d'avaluació: busquen conèixer el grau d'adaptació de les explotacions. Es comptarà amb la col·laboració de les comunitats autònomes, les quals informaran sobre el número d'explotacions afectades i el nivell d'exigència que han de complir segons la seva orientació. A posteriori, el Ministeri contrastarà la informació amb l'objectiu d'identificar un grup d'explotacions prioritàries, amb la col·laboració de sindicats i comunitats autònomes

2. Mesures econòmiques: inclouen, bàsicament, la signatura d'un conveni entre l'Institut de Crèdit Oficial [ICO] i el Ministeri d'Agricultura, que bonificarà un 0,25 % de la línia ja existent "Inversió Sostenible". Es preveu signar el conveni durant el juliol i efectuar els pagaments de les bonificacions als ramaders durant el primer trimestre del 2012. Aquesta mesura, doncs, pretén aportar finançament als ramaders perquè puguin afrontar la inversió

3. Mesures de formació i d'informació: se sustenten, sobretot, sobre la base de dos objectius. Per una banda, ampliar les accions divulgatives per als ramaders sobre benestar animal, i de l'altra banda, crear un grup de treball tècnic, en el qual hi participi el sector i la comunitat autònoma, que tingui la funció de redactar un document que suprimeixi qualsevol subjectivitat de la interpretació de la normativa. Alhora, aquest document tècnic ha de ser una pauta que caldrà seguir, tant per al ramader a l'hora de fer les adaptacions, com per a l'administració quan realitzi les inspeccions corresponents. A hores d'ara ja disposem dels primers esborranys del document, i a final de desembre s'hauria de poder plasmar en una Guia de bones pràctiques, d'àmbit nacional

4. Mesures de comunicació: redacció d'una estratègia de comunicació i promoció del sector, per posar en relleu el respecte pel compliment de les normes comunitàries i la diferenciació, així, dels productes

5. Mesures de seguiment de les actuacions: mitjançant la creació d'un Grup de treball que, trimestralment, pugui reunir-se per avaluar el compliment de les mesures plantejades

Mancances

Ara bé, segons Unió de Pagesos, el full de ruta és deficient en alguns aspectes. El sector reconeix que, si bé la línia de crèdit que es facilitarà pot ser interessant, les explotacions porcines estan al límit del seu endeutament i que ben poques podran afrontar un nou préstec, de manera que el fet de com afrontar econòmicament els costos és un dubte que continua vigent per al sector. A més, a hores d'ara no és aconsellable pensar que l'adaptació pot gaudir d'una moratòria, ja que tot apunta a què la normativa s'aplicarà en el termini establert

El sindicat també considera que s'han fixat una sèrie de mesures sense conèixer prèviament els resultats del diagnòstic, un pas que entén com a fonamental per dissenyar la millor estratègia. A més, lamenta que aquest full de ruta no mencioni enlloc les actuacions que es duran a terme amb els ajuntaments ja que, en moltes ocasions, aquests inclouen requisits en els Plans d'Ordenació Urbanística Municipal [POUM] que, a la pràctica, limiten o  suprimeixen la possibilitat d'ampliar la superfície de la granja. Donat que en el nou context, i en termes generals, per tenir el mateix número de verres caldrà més espai, es corre el risc que moltes explotacions hagin de reduir cens i, com a conseqüència, perdran competitivitat. Aquest és un punt que pot donar molts problemes, ni que el full de ruta ni tan sols mencioni. 

Per últim, pel que fa el document tècnic que elabora el grup de treball (vegeu les mesures de formació i informació), Unió de Pagesos destaca la importància de què s'esvaeixi qualsevol arbitrarietat entre comunitats autònomes quan cadascuna hagi d'establir els criteris interpretatius i remarca també el fet que clarifica els punts del Reial Decret que no són suficientment explícits. Malauradament, però, el sindicat creu que aquesta tasca s'hauria d'haver fet amb molta més antel·lació perquè ja hi ha granges adaptades que han seguit d'altres criteris.

Marc normatiu

El Reial Decret 1135/2002 relatiu a les normes mínimes per a la protecció dels porcs és la transposició d'una Directiva comunitària d'obligat compliment que entrarà plenament en vigor a partir de l' 1 de gener del 2013. Així, a partir d'aquesta data les explotacions porcines ja hauran de complir plenament amb la nova normativa europea de benestar animal.

Tant el Reial Decret com la Directiva comunitària estableixen les condicions de criança que s'han de donar per proporcionar als porcs un cert nivell de benestar. Aquests requisits impliquen canvis importants per a les explotacions ramaderes, tant pel que fa el maneig com pel que fa les estructures i infraestructures (superfícies, gàbies, etcètera), especialment per a les explotacions de mares.


 
 
granja de porcs

Els nous ajuts per als Sandach permetran canviar els contenidors i millorar la gestió dels cadàvers          
Foto: T. Palou (Unió de Pagesos)

El nou reglament del Sandach permet aplicar la hidròlisi en els cadàvers de porcí

Al febrer, la Comissió d'Agricultura va publicar un Reglament que permet aplicar la hidròlisi en la gestió de cadàvers de porcí a l'Estat espanyol. La seva aplicació, però, està supeditada a un seguit de requisits i s'entén com un mètode d'emmagatzematge no pas d'eliminació de residus

El nou Reglament 142/2011 de la Comissió, de 25 de febrer del 2011, estableix les disposicions d'aplicació del Reglament 1069/09 que determina les normes sanitàries sobre subproductes animals no destinats al consum humà [SANDACH]. A més, aquest nou Reglament inclou la possibilitat d'aplicar mètodes alternatius de gestió de cadàvers en el cas de l'Estat espanyol, el Regne Unit i Letònia, i només per al bestiar porcí: la hidròlisi. Aquest procés consisteix en una descomposició de la matèria orgànica per l'acció d'enzims i activadors (substàncies alcalines), a una temperatura baixa (40ºC) i amb presència d'aigua (de l'ordre d'1 o 1,5 litres per quilo de carn).

Mètode d'emmagatzematge

El Reglament accepta la hidròlisi sempre i quan es compleixin un seguit de garanties com l'estanqueïtat, l'eliminació de gasos, o una capacitat mínima d'emmagatzematge de tres mesos... Un altre condicionant és que després del procés s'haurà d'eliminar el residu resultant mitjançant una planta de tractament o d'incineració. Per tant, cal remarcar que és un mètode d'emmagatzematge, no pas d'eliminació dels residus provinents de les despulles d'explotació, per tant, com explica el responsable nacional del sector Porcí del sindicat, Rossend Saltiveri, "és una alternativa supeditada a un tractament posterior, el qual ho fa poc viable en aquests moments". Aquest matís és important, i tot i que els estudis realitzats obtenen un producte innocu (que es podria compostar o bé digerir anaeròbiament), l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària [EFSA] considera arriscat assegurar que el subproducte resultant sigui totalment inert, de manera que n'exigeix la inertització amb pressió, en una planta de tractament autoritzada.

En qualsevol cas, aquest pot ser el primer pas per aconseguir una millora interessant en la gestió de les despulles d'animals a les explotacions, si bé caldrà veure quina és la implantació a la pràctica i quines empreses poden oferir aquests serveis (subministrament d'infraestructures, tractament de l'efluent resultant, etcètera).

Ajuts SANDACH

Pròximament, està previst que es publiqui la convocatòria d'aquest any de la línia d'ajuts  per als SANDACH. El ramader pot aprofitar aquests ajuts per canviar de contenedor, per posar-ne de refrigerats i per fer qualsevol millora referent al sistema de gestió de cadàvers.


 

comissio europea

La Comissió Europea estudia la reintroducció de les farines càrniques, prohibides a la Unió Europea des del 2011            Foto: Maite Pujol (Unió de Pagesos)

Europa fa passos per flexibilitzar la reintroducció de les farines càrniques

Fa diversos mesos que la Comissió Europea intenta flexibilitzar l'ús de les restes càrniques d'escorxadors no destinades al consum humà en la fabricació de pinsos, que es van prohibir el 2001 arran de l'episodi de les vaques boges. Per a la seva banda, el Parlament Europeu exigeix condicions estrictes per a qualsevol revisió de l'actual legislació comunitària, si bé, ja compta amb el vist-i-plau dels europarlamentaris de la Comissió de Medi Ambient per reintroduir la proteïna animal processada [PAP] de no remugants (porcí i aviram) per a no remugants, i així evitar tots els casos de canibalisme. Aquestes recomanacions coincideixen plenament amb les que va publicar l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària [EFSA], el 12 de gener, en les quals qualificava d'"inapreciables" els suposats riscos associats a la presència residual de proteïnes animals transformades en els pinsos.

Moltes són les veus en el si de la Unió Europea que consideren la reintroducció de les farines càrniques una opció per reduir la dependència comunitària de les importacions de proteïna, fet que provocaria, molt possiblement, una reducció del preu dels pinsos. Mentre el debat continua, cal anar treballant per millorar els sistemes de detecció que permetin, d'una manera clara i ràpida, distinguir l'origen de les farines càrniques i assegurar que es compleixen les recomanacions de l'EFSA. Val a dir, a més, que cada dia tenim noves eines que ens permeten millorar la seguretat de la cadena alimentària. Un exemple és el recent reglament sobre seguretat dels pinsos, que va entrar en vigor el 7 de juliol, en el que es cataloguen els prop de 600 productes que poden utilitzar-se en l'alimentació del bestiar; a més, també elimina dubtes relacionats amb la nomenclatura i, en definitiva, suposa una millora de la transparència. Al seu torn, per a la Comissió Europea és un pas endavant per millorar l'etiquetatge i la traçabilitat en l'entorn comunitari.

Informe de preus

Els preus són estables, tot i que el sector troba a faltar l'increment habitual del maig i juny. Malgrat tot, el primer semestre del 2011 s'ha tancat en negatiu

Abril: primer tancament positiu, després de vuit mesos

Segons les darreres dades de l'abril facilitades per l'Observatori de Preus del Porcí, aquell mes es va tancar amb un marge positiu de beneficis corresponent a 0,28 €/100 kg de pes en viu [PV]. Aquest tancament positiu s'explica per un increment dels ingressos d'un 1,4 %, mentre que les despeses van incrementar en menor proporció, un 0,4 %, ja que el cost del pinso -que representa el major cost de les despeses- va patir un increment més moderat que en els mesos precedents (d'un 0,6%). Aquest resultat positiu suposa un canvi brusc de tendència per a les explotacions, a les quals els hi precedia tancaments clarament negatius: -16 €/ 100 kg PV al desembre, -15.96 €/ 100 kg PV,  al gener,  -2,7 €/100 kg PV al febrer, i - 0,98 €/100kgPV, al març. De fet, l'últim mes positiu va ser l'agost del 2010 (13€/100 kg PV). De totes maneres, el primer semestre del 2011 es va tancar amb un balanç negatiu.  

Insuficient respecte l'encariment dels cereals

Es pot comprovar com, si bé el preu del porc continua sent de l'ordre d'un 5% superior respecte el mateix període de l'any passat, no és suficient per superar l'encariment dels cereals, que són entre un 40% i un 70% més cars que l'any passat en les mateixes dates. De fet, la Taxa Anual Mitjana [TAM] acumulada aquest maig ha resultat de -0,02 €/kg viu, és a dir, que el marge acumulat durant els últims 12 mesos (del maig del 2010 al maig d'enguany) és que s'han perdut dos euros per cada 100 kg de pes viu venut.

Preu estable, futur incert

La proximitat de la nova campanya cerealística però, ha fet suavitzar novament la remuntada, després del repunt de preus de final de març. Després de la davallada de principi de juny, els preus s'han mantingut estables de manera que no s'ha produït l'increment de preu típic de l'estiu, sinó que s'ha mantingut constant. Una vegada ja han passat pràcticament tots els mesos de bons preus, caldrà veure com es comporten els mercats, tant els de les matèries primeres com els de la carn (amb la carn emmagatzemada de les restitucions pendent de sortir) i com caldrà afrontar la tardor i la seva davallada de preus característica, especialment tenint en compte el tancament negatiu d'aquest primer semestre.

Agenda

UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
XXVI Jornada d'agricultura a Prada: 'Agricultura globalitzada i agricultura de proximitat, una de les dues o les dues?'

20 d'agost
Prada de Conflent (Catalunya nord),
al Liceu Renouvier

De 9.30h a 19 h.
A les 15.45 h:
Intervenció del responsable nacional del sector Porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, amb la ponència: 'Els reptes de la nostra producció porcina en l'economia globalitzada'
Organitza: Institució Catalana d'Estudis Agraris [ICEA]


CURS a distància: "Benestar animal durant el transport" 

Del 6 de setembre al 14 d'octubre

Més informació trucant al: 977 343 289
Organitza: Escola de Capacitació Agrària Mas Bové (Constantí, Tarragonès)

JORNADA tècnica intercomarcal del blat de moro 

7 de setembre
A l'IRTA Mas Badia, de La Tallada d'Empordà (Baix Empordà)

Informació i reserves: trucant al 933 046 729, o bé enviant un correu electrònic a stt.dar@gencat.cat. Límit màxim per fer la reserva: 2 de setembre
Organitza: IRTA Mas Badia i Departament d'Agricultura

Podeu descarregar el programa complet clicant aquí


SEPOR 2011: Fira ramadera, industrial i agroalimentària 

Del 12 al 15 de setembre
Llorca (Múrcia)
Entre les activitats destaquen: jornades tècniques. simpòsium internacional de porcicultura, conferències sobre bestiar boví, oví i cabrum, jornades sobre gestió mediambiental, etcètera.

Més informació a:
http://www.seporlorca.com
Trucant al:  96 846 89 78
O bé a través del correu electrònic: informacion@seporlorca.com

Podeu descarregar el programa complet clicant aquí


FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL
Saló nacional de la maquinària agrícola. Fira catalana de l'agricultura i la ramaderia

Del 29 de setembre al 2 d'octubre
Al Recinte Firal de Lleida (Segrià)


CONCURS de fotografia de garrins

El concurs 'Focus on piglets' està organitzat per Produmix, empresa dedicada a l'alimentació de garrins.
El concurs està obert tant a professionals i aficionats de la fotografia, com als professionals del sector porcí, a qui se'ls ha reservat de forma exclusiva un dels premis.
La participació està oberta fins el 31 de desembre.

Més informació a:
http://www.focusonpiglets.com


II CONGRÉS Internacional d'Alimentació Animal i Seguretat Alimentària 

19 i 20 d'octubre
LLeida (Segrià). Al Palau de Congressos, La Llotja
L'objectiu és debatre i reflexionar sobre l'impacte que té l'alimentació dels animals en la seguretat dels aliments d'origen animal

Informació i reserves:  al telèfon 973 271 162, al correu electrònic secretaria@ipcongressos.com, o bé al web www.ipcongressos.com.
Organitza: Associació Catalana de Fabricants de Pinso, Departament d'Agricultura, Agència Catalana de Seguretat Alimentària i  Col·legi de Veterinaris de Lleida

Podeu descarregar el programa i realitzar la inscripció clicant aquí

 
Arxiu del butlletí del sector porcí