Butlletí Porcí

Desembre de 2010

Núm. 25

index

 
 
butlleti porcí

Seu de la Comissio Europea, a Brussel·les Autor: Unió de Pagesos

El Parlament Europeu insta a la Comissió a impulsar mesures contra la crisi del sector ramader

Trini Palou / Maria Carreras

L'11 de novembre, el Parlament Europeu va aprovar una Resolució, impulsada pel COPA-COGECA, que instava a la Comissió Europea a impulsar una sèrie de mesures per minimitzar els efectes de la crisi que pateixen els sectors ramaders, especialment el porcí, i a adoptar noves mesures per evitar futurs escenaris de crisi

La Resolució aprovada pel Parlament Europeu a instància del COPA-COGECA, l'11 de novembre, reconeix el risc de fallida d'un nombre important d'explotacions ramaderes europees com a conseqüència de diversos factors, per exemple, l'increment dels costos dels recursos necessaris, la major competència de les importacions provinents de països tercers, la dependència de les matèries primeres extracomunitàries, els preus baixos percebuts o l'increment dels costos que implica el compliment de les normatives europees, entre d'altres. Així, el Parlament Europeu insta a la Comissió Europea a establir les mesures necessàries per rectificar les causes d'aquesta crisi. D'aquesta manera, per subsanar l'abastiment de matèries primeres a preus assequibles va demanar l'alliberament de 2,8 milions de tones de cereals emmagatzemats en intervenció, garantir un preu mínim d'intervenció per a la seva licitació, i posar en marxa mesures per limitar les repercussions de la volatilitat dels preus i la especulació. A més, el Parlament també va determinar que la Comissió oferís seguretat jurídica per les importacions de soja i blat de moro de països tercers, mitjançant un llindar factible i realista davant de la presència d'organismes genèticament modificats [OGM] encara no autoritzats a la Unió Europea. 

La Resolució també contempla mesures per limitar la posició de domini que exerceixen les distribuïdores amb l'objectiu d'equilibrar el pes de cada esglaó de la cadena alimentària i expresa la necessitat de crear un instrument que permeti predir les tendències dels mercats mundials. Pel que fa a les mesures de benestar animal, el Parlament Europeu va demanar que es tingués en compte el sobrecost que comporta l'aplicació de les normatives de benestar animal, i que, en aquest sentit, es garantís que les importacions de països tercers compleixin amb les normatives de la Unió Europea per evitar la competència deslleial. A més, va demanar que no es creïn noves normatives sense abans haver finalitzat la implantació de les vigents. En un àmbit intersectorial, també cal destacar la petició del Parlament Europeu a la Comissió d'adoptar mesures per lluitar contra els excessos de la especulació en els mercats comunitaris, en el marc d'una nova directiva sobre instruments financers.

Si bé queden molts tràmits perquè aquestes propostes esdevinguin actes legislatius, és una bona notícia per als sectors ramaders que el Parlament Europeu, que té potestat per impulsar propostes legislatives, hagi escoltat les demandes de la ramaderia europea i hagi decidit que calia emprendre accions per treure-la de la crisi on fa temps que està immersa.

Jornada europea de reflexió

D'altra banda, el 3 de desembre, es va celebrar una jornada de reflexió del sector porcí, a Brussel·les (Bèlgica), en la qual el sector, la Comissió Europea i els vint-i-un Estats membres van fer una presentació sobre la situació del sector i les propostes de futur.
Dos discursos clarament diferenciats van marcats les intervencions dels Estats. Per una banda, un grup de països, entre els qual l'Estat espanyol, va defensar l'establiment de mesures de gestió del mercat, l'emmagatzematge privat, les restitucions, les mesures per millorar la cadena alimentària i la implantació d'una xarxa de seguretat en el marc de la Política Agrícola Comuna [PAC]. D'altra banda, països com Dinamarca i Holanda van rebutjar les mesures intervencionistes en el mercat i van exposar que calia apostar per la innovació i la qualitat al sector. Aquesta visió va ser la que va compartir la Comissió, que considera que l'increment de l'estocatge de carn no seria bo per una situació com l'actual on, segons aquest òrgan, el principal problema són els estrets marges comercials i no pas que els productes no tinguin una bon sortida en el mercat.

En qualsevol cas, la jornada va servir per consensuar la necessitat d'implantar un conjunt de mesures, de caire divers, com la millora de les tecnologies, els mecanismes de mercat, l'enfortiment de l'organització entre productors i l'inversió en programes de promoció i campanyes d'exportació.  Els resultats d'aquesta jornada de reflexió es van exposar a la reunió de Ministres d'Agricultura, el 13 de desembre, i , durant el 2011, es contninuaran debatent.

 
 

Contenidor refrigerat de cadàvers.     Autor:Unió de Pagesos

Abarateixen el cost de la retirada i la destrucció de cadàvers

El 17 de novembre, el Departament d'Agricultura va informar que a partir de 2011 s'abaratirà el cost de la retirada i la destrucció d'animals morts a l'exploració, sobretot, gràcies a l'entrada al mercat d'una nova empresa, Hermanos Echevarria, que trenca el monopoli de Sereca-bio. Unió de Pagesos feia set anys que treballava per aconseguir una rebaixa d'aquest servei

Després de set anys de treball, Unió de Pagesos va celebrar els canvis importants que, a partir de 2011, es produiran en la recollida de cadàvers d'animals morts a les explotacions. El 17 de desembre, després de la reunió del Grup de gestió de cadàvers a l'explotació, del qual en forma part Unió de Pagesos, el Departament d'Agricultura va informar que, després de deu anys de monopoli de l'empresa Sereca-Bio, l'única dedicada a recollir i destruir els cadàvers de les explotacions a Catalunya, s'havia aprovat l'oferta d'una nova empresa, Hermanos Echevarria, que començarà a operar a partir de l'1 de gener de 2011. Les dues empreses s'han distribuït el territori; així, Hermanos Echevarria s'ocuparà de la zona de Tarragona, el Segrià i les Garrigues, i la resta del territori continuarà gestionat per Sereca-Bio.

Amb l'entrada d'aquesta nova empresa, el ramader haurà de notar l'abaratiment del preu que paga per aquest servei, un reducció que s'afegeix a la que ja es va produir a l'anterior campanya. La nova tarifa s'aplicarà a partir de l'1 de juny de 2011, quan comença el nou període de contractació de les pòlisses. Malgrat tot, Hermanos Echevarria ja operarà a Catalunya a partir de  l'1 de gener de 2011. A diferència de l'any passat, aquesta nova rebaixa es desprèn de la reducció del preu base que utilitza Agroseguro per calcular el cost de l'assegurança a Catalunya, ja que l'increment de la competència ha provocat que el preu base s'abaratís i, per tant, l'eficàcia del servei a Catalunya.

Tot i que Unió de Pagesos valora les gestions del Departament d'Agricultura en la consecució d'aquesta tarifa més barata, el sindicat considera que cal continuar treballant per reduir aquest cost important de les explotacions mentre servei de recollida i destrucció de cadàvers s'hagi de vincular a una assegurança d'Agroseguro, fet que s'hi mostra en contra. Per això, Unió de Pagesos demana al Departament que mantingui les gestions amb l'entitat estatal que bonifica les assegurances agràries, ENESA, perquè, ara que l'eficiència del servei a Catalunya ha millorat, aquesta entitat incrementi el percentatge que subvenciona, ja que és precisament aquest criteri, el que utilitza per establir el percentatge de l'assegurança que subvenciona. Si ENESA augmentés el percentatge que subvenciona provocaria que el Departament també incrementés el seu percentatge, que depèn del d'Enesa, de manera que la part que hauria de pagar el ramader es reduiria.

En qualsevol cas, i mentre això no succeeixi, el percentatge en què es preveu que es redueixi el cost de la retirada i la destrucció dels cadàvers morts a l'explotació és d'un 20% que, si afegim el 22% de rebaixa aconseguida el 2009, suposaria una reducció acumulada d'un 42% per al sector porcí.

 

La nova Llei contempla una nova categoria: les explotacions de porcíd'engreix de més de 20kg a partir de 2.500 places.   
Autor: H. Sirvent (Arxiu)

Entra en vigor la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats

A l'agost va entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que va derogar la Llei 3/1998 d'intervenció integral de l'Administració ambiental, tot i que el Govern encara ha d'aprovar els dos decrets que despleguen la Llei i que es van sotmetre a informació pública aquest estiu.
Els principals canvis que comporta la Llei 3/1998 són els següents:

Pel que fa el sector porcí, les explotacions que fins ara pertanyien a l'annex I s'inclouen al nou annex I.1, però conserven els límits d'abans. Cal tenir en compte, però, que s'afegeix una nova categoria: les explotacions de porcí d'engreix de més de 20kg -abans només es contemplaven les de més de 30kg- a partir de 2.500 places.

La resta d'annexos resten sense modificacions respecte la Llei 3/1998. L'Annex I.2, que inclou les explotacions només sotmeses a la normativa d'impacte ambiental), és per a les explotacions de més de 55.000 places de pollastres. L'annex II, de llicència ambiental, inclou les explotacions de més de 2.000 i fins a 40.000 places de gallines ponedores o el nombre equivalent per a d'altres espècies d'aus. Finalment, l'annex III, de règim de comunicació, inclou les explotacions de més de 30 i fins a 2.000 places de gallines ponedores o nombre equivalent per a d'altres espècies d'aus. També destaca l'ampliació dels terminis dels controls ambientals períodics: les llicències passen a fer-se cada 6 anys, i les revisions periòdiques de l'autorització, de 8 mesos passen als 12 mesos per a les activitats de l'annex I.2 i I.3, la llicència, tot i que només si està establerta en la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus. Finalment, cal tenir en compte que es desvincula el procediment, i la intervenció en prevenció i seguretat en incendis i accidents greus, per les activitats que ens ocupen.

El sector resta a l'espera de la bonificació dels interessos dels préstecs ramaders

El sindicat va trucar a mitjan desembre al Departament d'Agricultura per interessar-se sobre l'estat de pagament de les bonificacions dels préstecs ramaders contractats per al  2007-2008

Els tècnics del Servei de Mesures d'Acompanyament ens van comunicar que la bonificació corresponent al període abril-desembre de 2009 està pendent que el Departament d'Ecconomia i Finances la faci efectiva. Ja han enviat, però, les cartes informatives perquè donen per fet que el pagament serà imminent. Pel que fa a la bonificació corresponent al període gener-desembre de 2010, cal distingir dues situacions:

  • Préstecs contractats amb l'Institut Català del Crèdit Agrari [ICCA]: l'ICCA ja ha facilitat les dades al Departament d'Agricultura i el Servei de Mesures d'Acompanyament ja les han aprovat.  Ara, falta passar les dades al Departament d'Economia i finances. Pel que fa el segon semestre de 2010, l'ICCA encara no ha certificat les dades, que és el pas previ per iniciar el procés.
  • Si els préstecs es van contractar amb entitats privades, el procediment es troba més endarrerit, en el sentit que aquests bancs certificaran en un únic tram anual (i no semestral com ho fa l'ICCA) i, per tant, encara no disposen de la corresponent certificació anual.

Informe de preus

Balanç lleugerament positiu segons les dades obtingudes segons els últims informes sobre transformació i comercialització de l’observatori de preus del porcí, de la tardor de 2010

A les acaballdes del 2010, les previsions mostren com aquest any es tancarà amb un balanç lleugerament positiu pel conjunt del sector porcí, després de l'important increment dels preus de les matèries primes, que han encarit el preu de producció del quilo de carn.

Durant la primera meitat de l'any, els marges registrats per l'Observatori de Preus del Porcí van ser favorables els mesos de febrer i març, i, especialment, des del maig a l'agost, i es va assolir el màxim durant el juliol, amb un marge de 0,18 euros/kg de carn venuda. Ara bé, l'increment del preu del pinso que va començar al juliol i la davallada de preus d'agost i setembre, van provocar un tancament negatiu el setembre de -0,03 euros/kg de carn. Aquesta tendència es va intensificar a l'octubre, quan el cost de producció va ascendir fins l'1,09 euros/kg de porc viu, mentre que el preu de venda va caure i es va situar als 0.08 euros/kg, de manera que, a l'octubre, el sector va tancar amb pèrdues, amb un preu negatiu de -0,14 euros/kg de porc viu.
Si bé encara no hi ha dades definitives de novembre i desembre, l'estabilització dels preus dels cereals, tot i que no la disminució, i l'estancament del preu de llotja-el novembre, 1,014 euros/kg de porc de Lleida i un lleu increment amb el que portem de mes- no pronostiquen una recuperació dels marges.

Agenda

Jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica

(pendent de confirmar)
4 de febrer

Cervera (Segarra)
Al Casal de la Gent Gran

Costos per adaptar-se a les normes de benestar animal Organitza: sector porcí d'Unió de Pagesos

FIGAN- FIMA GANADERA
Fira Internacional per a la producció animal
  Del 15 al 18 de març

Saragossa

Més informació a:
fima-ganadera@feriazaragoza.es
http://www.feriazaragoza.com/

 
Arxiu del butlletí del sector porcí