Butlletí porcí núm. 28, juliol 2012

ACCIÓ SINDICAL

El sector porcí d’Unió de Pagesos fa propostes al Departament per avançar en la definició del sistema de classificació i pesatge de canals porcines

Joana Rull / Maria Carreras
El 2 de juliol, en una reunió entre el sector porcí d’Unió de Pagesos i el Departament d’Agricultura, el sindicat va demanar que es concretés el model del SIPCAP, va presentar propostes davant de la petició del Departament de que el sector productor hi participi econòmicament, i va instar a la conselleria a informar-se sobre si les integradores estan disposades col·laborar amb el finançament de la base de dades del sistema

El 2 de juliol, el sector porcí d’Unió de Pagesos es va reunir amb el cap del Servei d’Ordenació Ramadera, Joaquim Xifra, amb l’objectiu de concretar diversos aspectes realitus al Sistema de classificació i pesatge de canals porcines [SIPCAP], principalment, el que fa referència al finançament de la base de dades del sistema i el tipus de model que es vol implantar, si un sistema de nova creació o bé basat amb un sistema ja existent.
Des d’un primer moment, el Departament va assumir que calia definir el model i el finançament del SIPCAP: en una primera fase, definir a nivell tècnic la base de dades i, a posteriori, assegurar el seu manteniment. En aquest sentit, el sindicat va puntualitzar en la necessitat de concretar si es volia un model propi o bé partir d’un model ja existent i adaptar-lo a les necessitats del sector porcí català. Aquesta base de dades ha de servir per poder recopilar tota la informació que genera el conjunt del sector porcí català de cara a obtenir estadístiques i realitzar informes, entre d’altres aplicacions.

Unió de Pagesos també va exposar a Xifra dues propostes a la seva petició de que els productors participin econòmicament en la creació de la base de dades. La primera proposta del sindicat, tot i que ja va advertir que seria de díficil consecució, és la de captar recursos proposant, a través de l’extensió de norma de la interprofessional, una prova pilot a Catalunya per a la implantació del SIPCAP. La segona possiblitat que contempla el sindicat és la d’implantar una taxa finalista que s’aplicaria a tots els productors que matin porcs a Catalunya, independentment de la procedència de l’explotació. El Departament d’Agricultura va avançar que proposaria aquesta opció a la comissió del SIPCAP perquè la valorés i que, en cas d’acceptar-la, traslladaria la petició als seus serveis jurídics perquè estudiessin com implantar-la.

El representants del sindicat també van insistir al cap del Servei d’Ordenació Ramadera la necessitat de saber si les grans cases integradores estan disposades a col·laborar econòmicament en el finançament del SIPCAP, per assegurar així la seva correcta aplicació i efectivitat.

Canals porcines. Font: Departament d'Agricultura

Per la seva banda, el Departament d’Agricultura va informar que havia format un equip especialitzat en inspecció de classificadors de canals, integrat per 19 veterninaris en porcí i 13 en boví, i va avançar que aquests ja havien detectat algunes irregularitats. El sindicat, que ja tenia aquesta sospita, va fonamentar-la amb les dades sobre l’evolució del rendiment de les canals porcines. Així, va mostrar a Xifra que en el cas d’una explotació porcina d’Osona, el rendiment en canal s’ha reduït 1,3 punts en sis anys, passant d’un 76,01% el 2005 a un 74,8%, el 2011. En contraposició, en algunes grans empreses, la tendència ha estat la inversa, és a dir, ha augmentat dos punts, d’un 75,5% a un 77,5%. El Departament va agafar el compromís amb el sindicat d’estudiar aquesta situació.
La propera reunió de la Comissió general del SIPCAP està prevista al setembre.

Demanen al Departament un sistema d’atenció al ramader per resoldre dubtes sobre benestar animal

Unió de Pagesos va demanar, en una reunió mantinguda amb representants del Departament el 29 de juny, que implantés un sistema d’atenció al ramader per poder resoldre dubtes, sobretot aquells que fan referència a les inversions per adaptar-se a la nova normativa europea de benestar animal, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2013. El sindicat també va instar la conselleria a ser flexible durant els primers mesos de vigència de la normativa en els casos de ramaders que no han pogut adequar la totalitat de l’explotació

El benestar animal va ser el tema centra de la reunió que, el 29 de juny, van mantenir el sector porcí d’Unió de Pagesos amb el director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, la subdirectora de Ramaderia, Dolors Vila, i el cap del Servei d’Ordenació Ramadera, Joaquim Xifra.

El sindicat va insistir en dos aspectes. En primer lloc, va demanar al representants del Departament d’Agricultura que, aquest juliol, implentessin un sistema d’atenció al ramader per temes de benestar animal. El sector va proposar a la conselleria que facilités un número de telèfon o bé una adreça de correu electrònic a través de la qual els productors puguessin resoldre de forma àgil els seus dubtes, sobretot els relacionats amb les inversions que han de realitzar per adaptar-se a la nova normativa europea, que entra en vigor l’1 de gener del 2013. El Departament va veure amb bons ulls aquesta proposta però va dir que l’havien d’estudiar, sobretot, per una qüestió pressupostària.
En segon lloc, el sector porcí d’Unió de Pagesos va instar la conselleria a consultar un tècnic reconegut en temes de benestar animal per resoldre possibles ambigüitats fruit de la interpretació en l’aplicació de la normativa, per exemple, en el tema referent al terra dels engreixos. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que, com a mínim durant els primers mesos del 2013, quan entra en vigor la normativa, les inspeccions puguin ser més laxes i, així, evitar o reduir sancions en els casos excepcionals de ramaders que havien començat l’adeqüació però que no l’havien pogut finalitzar.

Un altre tema que va proposar el sindicat és el d’aprovar per a Catalunya una interpretació de la normativa de benestar similiar a la que es va aprovar a Holanda, segons la qual es permet que un 40% del terra sigui sòlid (sense forat) i el 60% restant “slat”. De tota manera, cal tenir en compte que la Comissió Europea ho va aprovar però va puntualitzar que el Tribunal Europeu de Justícia tenia l’última paraula. El Departament va dir que ho estudiaria.

Per acabar, el sindicat va informar que, en determinats casos, s’havien duplicat les inspeccions per certificar els préstecs pels plans de millora i crèdits bonificats. En aquest sentit, el Departament va admetre que aquest sistema era poc efectiu ja que creava duplicitat.

INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT • Per la seva banda, el Departament va informar sobre diversos aspectes. En relació als préstecs per a les inversions en benestar animal, la conselleria va comunicar que ha rebut 274 sol·licituds, i que s’endarreriria la concessió dels ajuts a causa de que algunes sol·licituds els faltava informació complementària. Pel que fa als plans de millora, va informar que, si es volia optar a aquest ajut, s’havia d’inciar l’adaptació i la justificació abans del 31 de desembre d’aquest.
Sobre les auditories ambientals, els representants del Departament van explicar que formarien un grup de quinze tècnics per realitzar-les, i van afegir que es començaran a realitzar aquest 2012, enguany però sense aplicar sancions.
Per acabar, el Departament va notificar que va presentar diverses observacions a l’esborrany de modificació del Reial Decret de benestar animal que va presentar el Ministeri d’Agricultura.

 

Autor: Hermínia Sirvent

Esmenen l’extensió de norma per promocionar la qualitat, la innovació i el consum de carn de porc amb l’objectiu de rebaixar l’aportació econòmica a l’espera de resultat

El sector porcí d’Unió d’Unions va presentar, el 5 de juliol, una esmena a l’extensió de norma formulada per la interprofessional Interporc. El sindicat demana que es rebaixi l’aportació econòmica obligatòria que es requereix fins que no es pugui valorar el resultat de l’extensió de norma. Unió d’Unions també va insistir en la necessitat de poder participar a la interprofessional

El 5 de juliol, l’organització estatal a la qual forma part Unió de Pagesos, Unió d’Unions, va lliurar una esmena al director general d’Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Fernando José Burgaz, dirigida a rebaixar la quantitat econòmica obligatòria que haurà d’aportar el sector si s’aprova l’extensió de norma formulada per la interprofessional estal del porcí, Interporc. El sindicat remarca que, tot i l’esemna, considera molt positiva aquesta proposta d’extensió de norma que té com a objectiu realitzar activitats de promoció del consum i la demanda de la carn de porc, optimitzar el coneixement i la transparència informativa del sector i potenciar la qualitat i la innovació tecnològica i que està pensada per a les campanyes 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.
Considerem que són imports molt elevats i més tractant-se d’una primera extenció de norma de la qual és difícil valorar-ne el resultat“, explica la justificació de l’esmena. La proposta del sector porcí d’Unió d’Unions és que, fins que no es pugui valorar el grau de compliment dels objectius proposats en l’extensió de norma, la recaptació màxima durant la campanya 2014-2015 no superi els 0,10 euros per animal. Aquesta xifra suposa 0,04 euros menys respecte el que contempla la proposta d’extensió de norma.

L’aportació econòmica proposada s’efectuaria a parts iguals entre els productors i la indústria càrnica, i els escorxadors realitzarien la funció de recaptar i abonar els imports a la interprofessional Interporc. Segons el redactat actual, la proposta d’extensió de norma preveu una aportació total de 0,06 euros/porc (0,03 euros el productor i 0,03 euros la indústria) per a la campanya 2013-2014, 0,10 euros per a la campanya 2013-2014, i 0,14 euros per a la campanya 2014-2015. Això suposaria una recaptació total prevista d’uns 12 milions d’euros.

En el redactat de l’esmena dirigit al director general d’Indústria Alimentària del Minsiteri, també demanava que la gestió i la tramitació de l’extensió de norma s’efectués amb la màxima transparència per evitar malsentesos i va aprofitar per reclamar, un cop més, la necessitat que Unió d’Unions pugui participar a la interprofessional, tenint en compte que té més de 30.000 afiliats d’onze territoris diferents de l’Estat.

L’INFORME

El Govern modifica la tramitació ambiental i urbanística de les explotacions ramaderes

Roser Costa
En els darrers mesos s’han aprovat canvis importants en la tramitació  ambiental i urbanística de les explotacions ramaderes. D’una banda, s’ha modificat la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. Així, mitjançant la Llei 9/2011 de promoció de l’activitat econòmica (DOGC núm. 6035 del 30 de desembre del 2011), s’han introduït canvis importants en els annexos que afecten les explotacions ramaderes. Aquesta Llei ha estat novament modificada per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 6094 del 23 de març del 2012). D’altra banda, s’han simplificat els tràmits urbanístics de les activitats ramaderes mitjançant la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (DOGC núm. 6077 del 29 de febrer del 2012)

Canvis de la classificació de les explotacions porcines en els annexos de la Llei 20/2009

El canvi més important introduït per la Llei 9/2011 a la Llei 20/2009 és la modificació dels seus annexos per ajustar-se al que preveu la normativa europea de prevenció i control ambiental d’activitats i d’avaluació ambiental de projectes, i la seva transposició a la normativa estatal.
D’aquesta manera, només queden incloses a l’annex I.1 (règim d’autorització ambiental) les explotacions ramaderes que estan subjectes a la normativa de prevenció i control integrats de la contaminació i a la declaració d’impacte ambiental d’acord amb la normativa europea i estatal.
Les explotacions ramaderes que han quedat incloses a l’annex II (règim de llicència ambiental) són les que, d’acord amb la normativa d’avaluació  d’impacte ambiental de projectes, estan subjectes obligatòriament a la declaració d’impacte ambiental. Més d’un 90% de les explotacions ramaderes han quedat incloses a l’annex III (règim de comunicació ambiental).

En el cas de les explotacions ramaderes porcines, es manté igual l’annex I.1 i la resta d’explotacions porcines passen a l’annex II, a excepció de les explotacions amb una capacitat d’entre 2.000 i 2.500 places de porc d’engreix (de més de 20 kg) que es mantenen a l’annex II ja que d’acord amb la normativa d’avaluació d’impacte ambiental, estan sotmeses a declaració d’impacte ambiental (vegeu quadre 1). Amb aquests canvis, el nombre d’explotacions porcines incloses a l’annex I.1 és de 486 , segon dades del Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants de Catalunya.

 

Quadre 1. Classificació de les activitats ramaderes als annexos de la Llei 20/2009

cliqueu per veure el quadre més gran

El Pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants  nitrogenats

Com que la majoria de les explotacions queden incloses a l’annex III i no resten sotmeses a controls periòdics, la Llei 20/2009 recull que les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats que executa el Departament d’Agricutlura [DAAM].  Es tracta del pla de controls anuals previst al Decret 136/2009 d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables i de gestió de les dejeccions ramaderes. El pla l’ha d’elaborar la Direcció General d’Agricultura i ha d’incloure controls documentals i de camp (en aquest cas sobre l’1% dels pagesos afectats pel decret). Com que la majoria d’explotacions passen a l’annex III, el DAAM té intenció d’augmentar el nombre de controls.

Canvis en el règim d’autorització i de comunicació ambiental

Del règim d’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental de les explotacions incloses a l’annex I només s’ha modificat el termini de resolució que s’ha reduït de deu a vuit mesos. Així, es manté el control inicial i els controls periòdics establerts a l’autorització (cada dos anys amb caràcter indicatiu) i la revisió periòdica cada vuit anys.

En el cas de les explotacions ramaderes incloses a l’annex III, a la documentació que cal presentar amb la comunicació s’afegeix el pla de gestió de les dejeccions ramaderes aprovat pel Departament d’Agricultura. Fins ara, el pla de dejeccions s’havia de presentar a l’Ajuntament en el moment de fer la comunicació ambiental i aquest l’enviava al DAAM, juntament amb la certificació tècnica expedida, a efectes de la gestió dels registres corresponents. La  comunicació s’ha de formular un cop s’han executat les obres i instal·lacions, i les obres han de comptar amb llicència urbanística.
En el cas del règim de llicència ambiental es mantenen els mateixos tràmits, es manté el control inicial i els controls periòdics establerts a la llicència ambiental (cada sis anys amb caràcter indicatiu) i la revisió periòdica només si l’estableix la normativa sectorial (aigua, aire, residus).

Altres canvis que afecten les explotacions ramaderes

Altres novetats destacables tenen a veure amb la fixació dels valors d’emissió i l’aplicació de les millors tècniques disponibles, els criteris que determinen el que es considera un canvi substancial i la possibilitat que l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada exerceixi d’ens assessor. Concretament, els canvis són els següents:

Fixació dels valors límits d’emissió i millores tècniques disponibles. A l’hora de fixar els valors d’emissió, l’aplicació de les millors tècniques disponibles [MTD] s’ajusta al previst a la normativa europea i només s’exigeix tenir-les en compte en les explotacions incloses a l’annex I.1. S’ha eliminat que s’hagin de tenir en compte amb caràcter complementari en el cas de les de l’annex II.

Canvis substancials. Respecte els canvis substancials, ja no es consideren substancials les modificacions o les ampliacions que suposen un  canvi en el codi en el qual estava classificada prèviament l’explotació ramadera.

Assistència tècnica als òrgans ambientals municipals i comarcals. La nova normativa contempla que l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada [OGAU] on s’emplaça l’activitat projectada doni suport i assistència tècnica en la tramitació de les llicències ambientals, i també en els tràmits d’avaluació de la documentació ambiental aportada en el règim de comunicació quan els òrgans municipals ho sol·licitin.

Règim transitori per les explotacions porcines que estaven en tràmit i que han canviat d’annex

Els casos d’expedients en tràmit d’explotacions porcines que han passat de l’annex II a l’annex III, aquests es resolen notificant que se sotmeten al règim de comunicació.
Les explotacions porcines  que disposen d’autorització ambiental i que amb els canvis d’annexos han quedat incloses en l’annex II de la Llei 20/2009, de moment, mantenen el règim de control establert per l’autorització atorgada; per tant, mantenen els controls periòdics previstos a la seva autorització, en principi cada dos anys. Unió de Pagesos ha treballat perquè aquest règim es modifiqués i se’ls apliqués el termini de controls de la llicència ambiental que és de cada sis anys. Tot i que la Llei 5/2012 ha modificat la Llei 20/2009, de manera que a les activitats que se’ls va atorgar l’autorització o la llicència ambiental d’acord amb la Llei 3/1998, ara se’ls aplica el règim de l’annex de la Llei 20/2009 en què han quedat incloses, en el cas de les explotacions ramaderes, el Departament d’Agricultura interpreta que se’ls ha d’aplicar el règim transitori de controls periòdics específic per a les explotacions ramaderes establert a la Llei 9/2011 i treballa per modificar aquest punt i aplicar els terminis de controls de la llicència a totes les explotacions ramaderes que ara estan incloses a l’annex II.
Les explotacions porcines de l’annex II amb llicència ambiental atorgada que han passat a l’annex III, si acrediten que disposen de l’acta favorable del control inicial i del darrer control periòdic passen al règim de controls de la comunicació (sense controls periòdics). En cas contrari mantenen el règim de controls que estableix la seva llicència. Si no s’ha passat el darrer control periòdic, es pot fer el control i una vegada passat es podrà acreditar que es compleixen aquestes condicions i passar al règim de comunicació de l’annex III.

Explotacions ramaderes en procés d’adequació

La Llei 5/2012 de mesures fiscals, financeres i administratives ha establert noves condicions per les activitats que encara estan en procés d’adequació a la Llei 20/2009. Són les següents:

 • Les activitats de l’annex I s’han d’adequar abans del 31 de desembre d’aquest any
 • Les activitats de l’annex II de la Llei 20/2009 amb llicència municipal d’activitats classificades, atorgada d’acord amb el règim vigent abans de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, no s’han de sotmetre al procés d’adequació de la Llei 4/2004 i se’ls aplica el règim de controls periòdics corresponent al règim de llicència. En el cas que no disposin de llicència d’activitats classificades, s’han d’adequar abans del 31 de desembre del 2013
 • Les explotacions de l’annex III que l’11 d’agost del 2010 disposaven de llicència d’activitats classificades se’ls convalida el fet d’haver de realitzar la comunicació ambiental

Canvis en els tràmits urbanístics de les activitats ramaderes

La Llei 3/2012, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, ha simplificat molt els tràmits urbanístics per obtenir la llicència urbanística municipal dels projectes de noves construccions o ampliacions d’activitats ramaderes. A partir d’ara aquests projectes s’han de sotmetre a informació pública durant un termini de vint dies i a l’informe del Departament d’Agricultura relatiu al compliment dels requisits de distàncies establerts per la normativa sobre ordenació ramadera. La llicència corresponent només es pot atorgar si aquest informe és favorable.

En el cas que aquests projectes superin els llindars que estableixen el planejament territorial i l’urbanístic d’ocupació del sòl o del volum edificable s’ha de sol·licitar també  un informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme. Cal tenir en compte que actualment els llindars, establerts al Reglament de la Llei d’Urbanisme, són de 500 m2 d’ocupació en planta, 1.000 m de sostre total o 10 m d’alçada màxima. En el cas d’haver de sol·licitar un informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme, s’ha d’adjuntar la següent informció: el projecte tramitat, l’informe del Departament d’Agricultura sobre distàncies i l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la nova construcció. L’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme s’ha de referir als aspectes de legalitat dels projectes i a l’estudi d’impacte i integració paisatgística i s’ha d’emetre en un termini de dos mesos.

Autora: Hermínia Sirvent

Adaptació a la normativa de benestar animal

El canvi  més important és que en el cas dels projectes d’activitats ramaderes preexistents que només comportin obres per adaptar aquestes instal·lacions a les exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de ramaderia, sense incrementar la capacitat productiva,  resten subjectes únicament a llicència urbanística municipal i no requereixen els informes del Departament d’Agricultura ni els de la Comissió Territorial d’Urbanisme. Aquest és el cas de les obres i ampliacions necessàries per adaptar-se a la normativa de benestar animal de les explotacions porcines sempre i quan no augmentin la capacitat productiva. El termini per adaptar-se a la normativa de benestar animal de les explotacions porcines s’acaba el 31 de desembre del 2012 (vegeu quadre 2).

Quadre 2. Tràmits per obtenir la llicència urbanística municipal per a projectes d’activitats ramaderes

cliqueu per veure el quadre més gran

 

FLAIXOS

Reclamen a la Generalitat els pagaments de les bonificacions d’interessos dels préstecs per a les explotacions ramaderes

El 9 de juliol, Unió de Pagesos es va demanar informació al Departament d’Agricultura sobre els pagaments de les bonificacions d’interessos de l’Ordre AAR/179/2008 per la qual es van convocar els ajuts per cobrir les necessitats financeres de les explotacions ramaderes afectades per la davallada de la renda provocada per l’increment del preu del cereal. I és que, a dia d’avui, els ramaders beneficiaris només han cobrat les bonificacions corresponents al 2008 i 2009, fet que significa que la Generalitat encara els deu una part dels interessos de l’anualitat del 2010, i la totalitat del 2011 i del 2012.
Unió de Pagesos considera que el Govern ha faltat, una vegada més, a la seva paraula de saldar els deutes que té amb el sector agrari. El sindicat lamenta que s’incompleixi l’objectiu del préstec ja que amb aquesta mala gestió les explotacions ramaderes no només no poden resoldre la necessitat de liquiditat que tenen sinó que, a més, han d’avançar diners.

L’endemà de la petició del sindicat, el Departament d’Agricultura va respondre que es posaria en contacte amb el Departament d’Economia per intentar desbloquejar la part que queda pendent de pagar del 2010, tot i que va puntalitzar que la seva tresoreria passa per moments complicats. Respecte els pagaments pendents del 2011, va al·legar que, en tractar-se d’una despesa cofinançada amb el Minsiteri tenen pendent d’incorporar al seu pressupost els fons del Ministeri per poder fer el tràmit, tot i que va dir que ho farien aviat. Per últim, va explicar al sindicat que la part del 2012 no es la podran tramitar fins a principi del 2013 perquè han d’esperar a tenir la informació contrastada de les entitats financeres.

El sindicat, a través de la seva empresa de serveis, Agroxarxa, sol·licita al Departament ser entitat gestora del sistema d’informació ramadera

L’empresa de serveis d’Unió de Pagesos va sol·licitar al Departament d’Agricultura ser entitat gestora del Sistema d’informació ramadera [SIR] que la conselleria té previst implantar de cara el 2013.  El 29 de juny, Agricultura va informar al sector porcí del sindicat que, de moment, hi havia 950 explotacions donades d’alta i que estava previst incorporar-ne 400 més en un termini breu de temps. El Departament va informar que oferirà al ramader la possibilitat de disposar d’una reserva de guies manuals, que estarien numerades, que s’tutilitzarien en el supòsit de problemes puntuals en el sistema informàtic.

 L’Observatori del Porcí presenta l’informe anual del sector porcí corresponent al 2012

Al maig, el Departament d’Agricultura, a través de l’Observatori del Porcí, va presentar l’informe anual corresponent a l’exercici 2011 del sector porcí. La redacció ha anat a càrrec del Grup de Gestió Porcina del Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida, i ha comptat amb la col·laboració del propi Departament, de Francesc Reguant i d’Alba Canfran.
L’informe està dividit amb els següents dotze apartats:

 1. Estructura del sector porcí: evolució en l’espai el temps
 2. Factors de producció
 3. Producció i mercat de matèries primeres per a l’alimentació animal a Catalunya
 4. Rendiment tècnic i econòmic de les explotacions porcines
 5. Evolució del rendiment tècnic i econòmic de les explotacions porciones a diferents països d’Europa
 6. Consum i distintiu d’origen i qualitat en el sector porcí
 7. Percepció del consumidor català en relació al sector porcí de la carn de porc
 8. Comerç exterior de la carn de porcí
 9. Preus
 10. Estudi de la cadena de valor de la carn de porcí
 11. Implicacions tècniques i econòmiques derivades de l’adaptació a la normativa de protecció i benestar en porcí
 12. Present i futur de la producció porcina ecològica

Per descarregar-vos en format pdf l’informe complet podeu clicar sobre aquest enllaç

 PREUS

Les cotitzacions porcines a Catalunya continuen aportant marge de benefici als ramaders

Les cotitzacions porcines a Catalunya durant la setmana 27, del 2 al 7 de juliol, que es van fixar a la llotja de Mercolleida el 5 de juliol són les següents: el preu del porc viu es va mantenir respecte de la setmana anterior a 1,380 euros/kg; la cotització del garrí 20 kg va baixar un euro i es va situar als 36 euros la unitat, i el preu de la truja també es va mantenir a 0,57 euros/kg viu Vegeu la informació completa clicant al següent enllaç

LA VALORACIÓ • Feia temps que el sector porcí català no gaudia, durant uns mesos seguits, d’un preu del porc que els permetés obtenir marge de benefici. “Tot i que el preu del pinso és el més elevat que hem pagat fins al moment, el preu del porc també es paga com mai abans s’havia pagat“, opina el responsable nacional del Porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri. Segons el sindicalista els preus actuals s’expliquen, sobretot, per l’increment important de l’exportació i, en menor mesura, a conseqüència d’una lleu reducció de la cabanya fruit de la situació de crisi dels últims anys. “Podem dir que en aquests moments, sobre la base dels preus de cost, hi ha marge però cal recordar que hem de fer mitjanes“, diu Saltiveri.
Ell mateix recorda, però, que aquests útlims anys el sector s’ha descapitalitzat molt per mantenir la seva activitat i, fins i tot, algunes explotacions han hagut de plegar. El sidnicalitsa també afegeix que enguany els ramaders de porcí han d’afrontar la inversió per adequar-se a la normativa europea de benestar animal.
Per últim, el responsable sindical del sector manifesta que està a l’espectativa de què passarà amb el preu del pinso a la tardor, quan el cicle natural del preu del porc ens diu que baixa.

LEGISLACIÓ

Es publiquen els ajuts per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes animals no destinats al consum humà [SANDACH] i els ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal

El 3 de juliol es van publicar, en una una Ordre, els ajuts destinats a les explotacions ramaderes, les indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes animals no destinats al consum humà [SANDACH] i els ajuts del programa sanitari.

Per veure el contingut íntegre de l’Ordre d’ajuts al Diari Oficial de la Generalitat [DOGC] cliqueu en el següent enllaç.

Ajuts destinats a les explotacions ramaderes, les indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH)

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 3 d’agost del 2012.
El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és el 31 de desembre del 2012. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

Recordeu que en el cas dels ajuts destinats a les explotacions ramaderes els ajuts són per:

 1. Construcció, adquisició o arrendament amb opció de compra de dispositius d’emmagatzematge i categorització de SANDACHS
 2. Construcció, adquisició i millora d’equipaments per a la millora de les condicions ambientals o de bioseguretat en relació amb l’emmagatzematge i categorització de SANDACHS, així com els costos indirectes relacionats amb aquestes inversions, amb inclusió de la modificació de les estructures ja existents mitjançant el canvi d’ubicació, tancat o aplicació de dispositius que permetin la manipulació des de l’exterior de l’explotació
 3. Primera adquisició de contenidors o dispositius equivalents per a l’emmagatzematge previ a la retirada de cadàvers d’animals morts a l’explotació ramadera
 4. Modernització dels sistemes d’emmagatzematge de cadàvers preexistents, inclosa l’adquisició de nous contenidors o dotar-los amb dispositius de refrigeració
 5. Construcció de canyets, d’acord amb els requisits d’emplaçament i autorització que preveu el Reial decret 664/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’alimentació d’ocells carronyaires amb subproductes animals no destinats al consum humà

La quantia màxima per beneficiari no podrà superar els 6.000 € i en cap cas es podrà superar el 60 % de les inversions subvencionables (75% en zones desfavorides, muntanya i “Natura 2000”).

En el cas dels ajuts destinats a les explotacions ramaderes, han de realitzar les actuacions objecte de l’ajut i justificar-les entre la data de presentació de l’ajut i fins a dos mesos posteriors a la notificació.

Ajuta destinats a l’execució de programes de sanitat animal

Es tracta d’ajuts cofinançats. L’Ordre contempla que es complementi el pressupost amb un import similar al del 2011, és a dir, uns 2.200.000 euros.
En poden ser beneficiàries totes les Agrupacions de defensa sanitària [ADS] reconegudes o en tràmit de ser-ho.
El termini per presentar la sol·licitud és fins al 3 d’agost del 2012.
El pressupost de l’ajut es reparteix entre sectors porcí, boví, oví i cabrum, avícola i cunícola. En el cas del sector porcí se li atorga el 41,30% del pressupost.
L’ajut no pot superar el 50% del pressupost de l’execució del programa sanitari i, en el cas del porcí, els següents topalls:

 • Per a les explotacions que realitzin les anàlisis en laboratoris de sanitat ramadera oficials: 0,65 euros per animal reproductor
 • Per a les explotacions porcines que realitzin les anàlisis en laboratoris reconeguts pel Departament d’Agricultura: 1,30 euros per animal reproductor
 • Pel compliment del programa sanitari oficial es subvencionarà el cost de les anàlisis efectuades a laboratoris reconeguts pel Departament d’Agricultura amb diferents barems segons el nombre d’animals reproductors o si es tracta d’explotacions d’engreix o explotacions de cicle tancat
 • Per disposar de veterinaris en nomina contractats a jornada completa, o comptar amb veterinaris o amb una empresa veterinària que facturi a l’ADS tasques veterinàries per un import superior a 20.000 euros, se subvencionaran amb 10.000 euros per veterinari o empresa csegons el nombre d’animals reproductors

Criteris d’atribució i Prioritats:
Un 20% per les anàlisis en laboratoris i 100% per la resta de punts.
Els sol·licitants han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre del 2011 i l’1 de setembre del 2012, i justificar-les com a molt tard el 15 de setembre del 2012 per tal que, com a màxim el 31 de desembre del 2012, es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes.

AGENDA

Sepor. Fira ramadera, industrial i agroalimentària. Del 17 al 20 de setembre a Llorca (Múrcia), al recinte firal de Santa Quitèria. Més informació al web: www.seporlorca.com o a través de l’adreça electrònica: informacion@seporlorca.com

Congrés Internacional ‘Autocontrol i Seguretat Alimentària. Kausal 2012′. Del 17 al 19 d’octubre a Barcelona. Es tractaran temes com la cultura de la seguretat alimentària en les empreses, l’autocontrol al comerç internacional, l’autocontrol al sector primari i l’autocontrol a l apetita i mitjana empresa. A banda, s’impartiran diversos tallers. Per inscriure’s i consultar el programa complet entreu a la web: www.kausal.cat. Organitza: Agència de Salut Pública de Catalunya